MILCZENIE KOŚCIOŁA W KWESTII SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA JEDYNIE POGŁĘBIA SKALĘ PROBLEMU

 

Badanie przeprowadzone przez Barna Group w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku pokazuje, że:

  • 64% mężczyzn określających się jako chrześcijanin i 15% kobiet określających się jako chrześcijanka, ogląda pornografię co najmniej raz w miesiącu

Dysonans wywołany byciem chrześcijaninem potajemnie oglądający porno, a świadomością tego, że Bóg wyraźnie wypowiada się w kwestii moralności seksualnej jest jedną z najsilniejszych broni Szatana. Dysonans sprawia, że wpadamy w pułapkę zwaną milczeniem. Zaczynamy kreować fałszywy obraz świętego Jana Kowalskiego zdolnego żyć tylko w kościele. A po za nim, Jana Kowalskiego żyjącego w prywatnym, anonimowym świecie porno. A potem hipokryzja nas zabija. Stajemy się tylko biernymi obserwatorami wygrzewającymi jedynie miejsce w kościołach.

Czy fakt, że Bóg jasno wyraził się co do kwestii moralności seksualnej implikuje, że wszystko zostało już załatwione? No, właśnie nie. Świetnym przykładem jest pastor Jim Cecy autor książki "Wojna o czystość". Pozwolę sobie przytoczyć jego wypowiedź:

Jestem pastorem-nauczycielem, głęboko oddanym swojemu powołaniu do karmienia i wyposażania Bożego ludu, zwłaszcza poprzez wykładanie natchnionego Słowa Bożego (2 Tm 3:16-17; Ef 4:11-16). Myślę, że powinienem mówić o tym czego Biblia uczy na temat świętości i czystości, tak jak powinienem mówić o niebie i piekle. Biorę przykład ze świadectwa apostoła Pawła, który napisał: „ponieważ nie uchylałem (tj. cofałem „się ze strachem,” gr. hupostello) się od głoszenia wam całego planu (tj. „postanowienia, woli,” gr. boule) Boga” (Dz 20:27).

Wspomniany apostoł Paweł nie szczędził słów w kwestii seksualnej pisząc listy do chrześcijan pierwszego wieku. W listach skierowanych do kościołów w Rzymie, Koryncie, Galacji, Efezie, Kolosach, Tesalonikach, Pergamonie, Tiatyrze daje konkretne uwagi, bądź wyraża swoje zaniepokojenie.

Potrzeba zmian. Zrobienia pierwszych małych kroków. Czas działa na naszą niekorzyść.

Jeśli rozumiesz powagę problemu → skontaktuj się z nami,

a my przygotujemy wykład specjalnie pod potrzeby Twojej społeczności.

Co TY możesz jeszcze zrobić?

Świadomość jest pierwszym krokiem do wolności. PODZIEL SIĘ tą informacją, aby inni mieli szansę poznać prawdę.